شرکت آدنا دشت پارس (19)

شرکت آروین بذر (4)

شرکت آریانام نهاده (13)

شرکت آریو زیست نهاده (13)

شرکت اکسیر کشاورزی یزد (25)

شرکت بازرگانی نیکوکار (1)

شرکت پالیز (6)

شرکت دان نهال سبز (26)

شرکت رویش پارس (14)

شرکت ساعی گل تهران (12)

شرکت سبز محصول داتیس (54)

شرکت سروش باران (2)

شرکت گیتاشیمی سهند (3)

شرکت هنر طبیعت سگال (2)